WERSJA GRAFICZNA WERSJA KONTRASTOWA WIELKOŚĆ CZCIONKI: A A A
Biuletyn Informacji Publicznej
Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego
Deklaracja dostępności

Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego w Wolsztynie:

telefon: +48 68 419 17 93
e-mail: info@parowozowniawolsztyn.pl
adres korespondencyjny: ul. Fabryczna 1, 64-200 Wolsztyn

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych www.bip.parowozowniawolsztyn.pl oraz www.parowozowniawolsztyn.pl.

Data publikacji strony internetowej www.parowozowniawolsztyn.pl: 2006-02-27.
Data publikacji strony internetowej www.bip.parowozowniawolsztyn.pl: 2017-02-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • nie wszystkie treści artykułów możliwe są do przeszukiwania
 • nie wszystkie dokumenty udostępnione śą do pobrania cyfrowo

Sprawozdanie sporządzono dnia: 2021-01-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 Sprawozdanie

  


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Koordynator ds. dostępności Anita Kubaś.
 • E-mail: a.kubas@parowozowniawolsztyn.pl
 • Telefon: 506 985 166

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
  • Organ nadzorujący: Dyrektor Parowozowni Wolsztyn
  • Adres: Parowozownia Wolsztyn
   ul. Fabryczna 1
   64-200 Wolsztyn
  • E-mail: w.marszalkiewicz@parowozowniawolsztyn.pl
  • Telefon: +48 500 757 856

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich - więcej


  Wejście 

  Najbardziej dogodne wejście znajduje się od ul. Fabrycznej; jest to szeroka brama/furtka z poziomu chodnika.

  Parking

  Na zapleczu parowozowni od ulicy Fabrycznej umiejscowione są miejsca parkingowe dostępne również dla osób niepełnosprawnych, podłoże stanowi trawnik.

  Kasa

  Do kasy biletowej przy wejściu prowadzą szerokie drzwi, wejście do kasy wymaga pokonania jednego stopnia wysokości 11 centymetrów .

  Toaleta

  Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na terenie obiektu pomiędzy halą napraw parowozów, a budynkiem muzealno-biurowym, prowadzi do niej łagodny podjazd z kostki brukowej.

  Muzeum

  Do budynku muzealno-biurowego prowadzi sześć schodów. Ekspozycja znajduje się na parterze budynku. Schody wewnątrz budynku wyposażone są w poręcze, piętro budynku jest niedostępne dla osób odwiedzających. Futryny drzwi dostosowane wielkością do rozmiarów wózka inwalidzkiego.

  Większość terenu parowozowni jest wyłożona kostką brukową, przejście przez torowisko wyłożone jest prefabrykowanymi płytami betonowymi i nie stanowi bariery dla osób poruszających się na wózkach. Na terenie parowozowni białymi liniami wyznaczono strefę przebywania dla osób odwiedzających obiekt.

  Windy

  W obiekcie nie ma windy, ani innych urządzeń ułatwiających pokonywanie schodów. 


Data wytworzenia: 27/02/2021
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński