WERSJA GRAFICZNA WERSJA KONTRASTOWA WIELKOŚĆ CZCIONKI: A A A
Biuletyn Informacji Publicznej
Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego
Ochrona danych osobowych

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

I.  Administrator danych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego, ul. Fabryczna 1, 64-200 Wolsztyn, adres e-mail: info@parowozowniawolsztyn.pl.

II.  Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez adres e-mail:
kontakt@rodo-leszno.com.pl

III.  Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna.
1. Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych 
bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Parowozownię Wolsztyn Instytucję Kultury Województwa Wielkopolskiego obowiązków określonych przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
3. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV.  Odbiorcy danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego z przepisów prawa, dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

V.  Okres przechowywania danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane przez Parowozownię Wolsztyn Instytucję Kultury Województwa Wielkopolskiego przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne. 

VI.  Prawa osób, których dane dotyczą, dostępu do danych osobowych.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) usunięcia swoich danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5) przenoszenia swoich danych osobowych,
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII.  Prawo do cofnięcia zgody.
1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, wtedy przysługuje Państwu uprawnienie do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

VIII.  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.Data aktualizacji: 06/03/2022
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński