WERSJA GRAFICZNA WERSJA KONTRASTOWA WIELKOŚĆ CZCIONKI: A A A
Biuletyn Informacji Publicznej
Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego
Ochrona danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy, co następuje:

1. Administratorem Państwa danych osobowych, które powierzacie w trakcie korzystania z oferty naszej placówki jest Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Wolsztynie 64-200, ul. Fabryczna 1 tel. /68/4191793 e-mail: info@parowozowniawolsztyn.pl .

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę się skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych p. Marcinem Kosickim za pomocą adresu e-mail: iod@presstu.pl .

3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) ;

b) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. e);

c) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a).

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być firmy następujących kategorii: obsługujące sprzęt monitoringu wizyjnego, serwisu technicznego IT i monitoringu wizyjnego, hostingowe, obsługi portali zajęć, wysyłki biuletynów internetowych, realizacji zajęć i warsztatów statutowych.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w tym przepisów archiwalnych.

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Pan następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, wtedy przysługuje Państwu uprawnienie do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

9. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się niezgodnie z prawem, to przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, to jej udzielenie ma zawsze charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych jest zawarta między stronami umowa.

12. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane. Data aktualizacji: 05/03/2021
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński