WERSJA GRAFICZNA WERSJA KONTRASTOWA WIELKOŚĆ CZCIONKI: A A A
Biuletyn Informacji Publicznej
Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego
Podstawy prawne działania Parowozowni Wolsztyn
Parowozownia Wolsztyn jest instytucją kultury, która działa na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.),
  2. Umowy dotyczącej utworzenia instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn nr DT/I/105/2016  zawartej dnia 29.06.2016 pomiędzy Stronami: Województwem Wielkopolskim, Powiatem Wolsztyńskim, Gminą Wolsztyn i PKP Cargo S.A. z siedzibą w Warszawie,
  3.  Statutu instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn będącego załącznikiem do Uchwały   Nr XX/544/2016 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016r.


Data aktualizacji: 30/01/2017
Osoba aktualizująca: Marta Kowalczyk
Organizatorzy instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, 60-714 Poznań, NIP 778-13-46-888, REGON: 631257816,

Powiat Wolsztyński z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn, NIP 923-15-09-056, REGON 411561571

Gmina Wolsztyn Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, NIP 923-16-58-141 REGON 970770706

PKP Cargo S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000027702, kapitał zakładowy: 2 239 345 850,00 zł, w całości wpłacony, posiadającą NIP: 954-2381-960, REGON 277586360
Nadzór nad Parowozownią Wolsztyn sprawuje Województwo Wielkopolskie, a w zakresie określonym Umową i Statutem – pozostałe Strony.


Podstawowym przedmiotem działania Parowozowni Wolsztyn jest zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnienie wiedzy o kulturze technicznej, związanej z historią transportu kolejowego, w szczególności trakcji parowej poprzez prowadzenie czynnej parowozowni oraz uruchamianie pociągów w trakcji parowej.

 

Data aktualizacji: 30/01/2017
Osoba aktualizująca: Marta Kowalczyk